:

Belarus Cumhuriyetinde yürürlükte olan ve yatırımların uygulanmasını teşvik eden vergilendirme özellikleri

Belarus Cumhuriyeti ile yapılan Yatırım Anlaşması

Başlıca en büyük yatırım projeleri, Belarus Cumhuriyeti ile yatırımcı(yatırımcılar) tarafından imzalanan yatırım anlaşmaları kapsamında uygulanabilir.

Söz konusu prosedür, yatırım projesini  uygulama sırasında aşağıdaki vergi, ödeme ve diğer devlet alımlardan muaf tutmaktadır:

♦ yatırım projelerinde yer alan tesisin tasarımı ve inşaat uygulama dönemi için araziden alınan arazi vergisi veya kira muafiyeti sağlar;

♦ sabit varlıkların yatırım projesinin uygulanması amacıyla yatırımcıya karşılıksız verilen mülk ve varlığı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan KDV ve gelir vergisinden muafiyeti sağlar;

♦ Belarus Cumhuriyeti topraklarına teknolojik ekipmanın ithalatı sırasında uygulanan ve gümrük idareleri tarafından ithalat vergi ve harçlardan muafiyeti sağlanması;

♦ Belarus Cumhuriyeti’ne yabancı işgücü katılımı sağlayan izin belgeleri düzenlemesi üzerinden ve özel çalışma izin belgelerinin devlet harçlarından muaf tutulması.

Ayrıca, yatırımcı, yatırım projelerinin inşaatı ile ilgili olarak devlete ödenen KDV miktarını devlet bütçesinden iade alma hakkına sahiptir.

Aynı zamanda, bu prosedür, projenin özelliklerini dikkate alarak, daha fazla avantaj ve tercihleri(yatırımcının belli faaliyetlerini kapsar) sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Serbest Ekonomik Bölgeler

Belarus’da altı Serbest Ekonomik Bölge (ilerde: SEB) faaliyet göstermektedir.

SEB’lerde vergilendirme özellikleri aynı zamanda bölgelerde faaliyet gösteren firmaların aşağıda belirlenen faaliyetlerini  kapsamaktadır:

♦ Kendi ürettiği malların, işlerin veya hizmetlerin Belarus Cumhuriyeti’nin dışına ihracatı;

♦ Kendi ürettiği ve ithal mallarının yerine geçen mallarının Belarus sınırları içerisinde satışı;

♦ Kendi ürettiği malların, işlerin veya hizmetlerin SEB’de faaliyet gösteren diğer firmalara satışı. 

Söz konusu satış uygulamaları yapan SEB şirketleri aşağıdaki vergilerden muaf tutulmaktadır:

♦ İlk kazancının ilanın verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde kendi  ürettikleri malların(iş, hizmet) satışından gelen kar vergisinden muaflardır. 

♦ Bu süre bittikten sonra SEB’de faaliyet gösteren şirketler aşağdaki olan vergilerden genel olarak belirlenmiş ücretinden % 50 olarak muaf tutulmaktadır:

♦ SEB’de bulunan ve SEB’in vergilendirme özelliklerini kapsayan satış uygulamaları taşıyan tüm ana binaların üzerinden alınan emlak vergisinden;

♦ Şirketlerin yapıldığı kayıt tarihinden itibaren 5 yıl geçmemek şartı ile tesislerin tasarımı ve inşaatını kapsayan süre içinde  arazi vergisinden muaftır.

Yüksek Teknoloji Parkları

Doğa ile teknik bilimler (bilim araştırması, deney ve teknolojik alanında işlemler) alanında faaliyet gösteren kuruşların  yana sıra münhasıran mühendislik alanında yazılım programlarının bilgi sistemleri geliştirme alanında faaliyet gösteren kuruluşlar Yüksek Teknoloji Parkına kayıt olabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermeyen ve şartlara tam uymayan

kuruluşlar, Yüksek Teknoloji Parkında  projeyi kayıt edip,  projelere uygulanan aynı olanaktaki kolaylıkları kullanabilirler.

Yüksek Teknoloji Parkında kayıtlı olan kuruluşlar aşağıdaki belirtilen vergilerden ve ödemelerden muaf tutulmaktadır. 

♦ Kar vergileri;

♦ Katma Değer Vergisi (malların ithalatında – KDV muafiyeti uygulanmaktadır);

♦ Kazanç oranından off-shore ödemeleri;

♦ Yüksek Teknoloji Parkında bulunan binaların emlak vergisi;

♦ Gümrük ödemeleri.

Gerçek kişilere Yüksek Teknoloji Parkında bulunan şirketlerden gelen geliri %9 olarak gelir vergileri ödemektedirler.

Çin-Belarus Sanayi Park “Büyük Taş Sanayi Parkı” (BTSP)

BTSP şirketi olabilmesi ve parkın kayda geçebilmesi için şiketlerin parkın kilit 

yönlerinde (elektronik, ince kimya, bioteknoloji, makine ve yeni malzemelerin dallarında üretimini kurulamsı ve geliştirmesi) faaliyet gösteren alanlarında yatırım projelerini uygulaması veya uygulamayı planlanması gerekmektedir.  

BTSP’de kayıtlı olan kuruluşlar tescili yapıldıktan sonra 10 yıl süre ile aşağıdaki vergilerden muaftır. 

Kendi ürettiği malların, işlerin veya hizmetlerin satışından gelen karın gelir      vergisi;

♦ Park alanında bulunan binaların ve yapıların emlak vergisi;

♦ Park alanında bulunan arsaların üzerinden arsa vergisi.

Sonradan gelen 10 yıl süre ile BTSP’de kayıtlı olan kuruluşlar yukarda belirilen

vergilerin %50’sini ödeyeceklerdir. 

BTSP’de kayıtlı olan kuruluşlar park alanında bulunan binaların ve yapıların proje geliştirme, inşaatı ve donatımı için ithal eden veya satın alınan mallara, işlere ile hizmetlere ödenen KDV miktarının tamamen iadesi  hakkına sahiplerdir. 

İlk kazancı acıklama tarihinden itibaren 5 yıla kadar kazanç oranın üzerineden gelir vergisi %0’dır.

BTSP’de kayıtlı olan kuruluşlarca yabancı tüzel kişilere royaliti üzerinden hesaplayıp eklenen gelir vergisi miktarı 5%’tir.

BTSP’de kayıtlı olan kuruluşlar ile iş anlaşması yapan gerçek kişilerin gelir vergisi %9’dur. 

Orta, Küçük  yerleşim alanlarında ve köylerde gerçekleşen faaliyet.

Orta, Küçük yerleşim alanlarında ve köylerde bulunan ve söz konusu alanlarda malların üretimi, işletme ve hizmet verme alanlarında faaliyet gösteren ticaret kuruluşlar tescili tarihinden itibaren 7 yıl süre ile aşağıda bulunan vergileri ödememe hakkına sahiplerdir. 

♦ Kendi ürettiği malların, işlerin veya hizmetlerin satışından gelen karın gelir vergisi;

♦ Park alanında bulunan binaların ve yapıların emlak vergisi.

Gelir vergisi gibi ve emlak vergisi benzeri vergilerin vergilendirme özellikleri ve kolaylıkları küçük, orta yerleşim yerleri ile köylerde faaliyeti gösteren şirketlerin veya kuruluşların şubeleri için de geçerlidir.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to